Wniosek o zwolnienie od kosztow sadowych

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…, dnia ………………………..

           

Sąd Okręgowy w …

Wydział …………………

 

Powód:       ……………………………..

                               (imię nazwisko)

                   ……………………………..

                                      (adres)

Pozwany:   ……………………………..

                               (imię nazwisko)

                    ……………………………..

                                       (adres)

Sygnatura akt: ……….……

 

WNIOSEK O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH

 

Wnoszę o zwolnienie mnie …………………..…………………. od kosztów sądowych  …………………………………. (określić w jakim zakresie: w całości, w części) 1.

Oświadczam, iż z uwagi na trudną sytuację materialną nie jestem w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

 

UZASADNIENIE 2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… .

 

                                                                                      …………………………………..

 

                                                                                                  (własnoręczny podpis)

 

Załączniki:

–       wypełniony formularz oświadczenia majątkowego, który dostępny jest w budynku sądu lub na stronie internetowej www.ms.gov.pl

–       zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy z zakładu pracy, zaświadczenie o dochodach współmałżonka lub osób z którymi wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, zaświadczenie z urzędu pracy lub ośrodka pomocy społecznej, zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach- jeżeli prowadzona jest działalność gospodarcza, dokumenty świadczące o zaciągniętych kredytach, płaceniu alimentów, egzekucjach komorniczych, ostatni odcinek emerytury lub renty, kopia PIT-u za dany rok.

 

 

1Częściowe zwolnienie od kosztów sądowych może polegać na zwolnieniu od poniesienia albo ułamkowej lub procentowej części tych kosztów, albo określonej ich kwoty, albo niektórych opłat lub wydatków. Może też polegać na przyznaniu zwolnienia od pewnej części roszczenia lub co do niektórych roszczeń dochodzonych łącznie, które sąd oznaczy w postanowieniu o przyznaniu częściowego zwolnienia od kosztów sądowych. Wskazanie zakresu, w jakim domaga się wnioskujący o zwolnienie go od kosztów sądowych nie jest konieczne i sąd rozpoznający wniosek może przyznać zwolnienie w zakresie mniejszym niż domaga się wnioskodawca oraz może zależeć od oceny podanych w uzasadnieniu faktów i dowodów, przedstawionych na potwierdzenie sytuacji materialnej wnioskodawcy, ubiegającego się o zwolnienie od kosztów.

 

2W uzasadnieniu wnioskujący o przyznanie mu zwolnienia od kosztów powinien zwięźle przedstawić swoją sytuację materialną, uzasadniającą przyznanie mu zwolnienia od kosztów oraz przedstawić odpowiednie dowody, które ją potwierdzają. W wypadku pozostawania w ustroju wspólności małżeńskiej majątkowej, należy również wskazać wysokość dochodów i zobowiązań małżonka. Jeżeli wnioskodawca jest małoletni lub pozostaje na czyimś utrzymaniu, uzasadnienie wniosku powinno odnosić się także do sytuacji majątkowej osoby zobowiązanej do alimentacji lub ją utrzymującej.

Leave a Reply