Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory umów

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU LOKALU WZÓR

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU LOKALU

 

… (miejscowość), dnia …

Adresat: …

 Uprzejmie informujemy, że niniejszym wypowiadamy najem lokalu przy ul. …, nr … w … (miasto). Na podstawie

… art. Umowy najmu okres wypowiedzenia wynosi … miesięcy od daty otrzymania niniejszego wypowiedzenia. Prosimy o opuszczenie wynajmowanych pomieszczeń w wyżej wymienionym terminie. lub Do dnia zobowiązuję się do opuszczenia najmowanego lokalu oraz uiszczenia wszystkich zaległych zobowiązań. Wypowiedzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wynajmujący, a drugi najemca.   Data: …                     

Wynajmujący: … lub Najemca …  

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory umów
UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI WZÓR

  ...........................................                    .........................................    (Pieczęćpracodawcy)                                          (miejscowość , data)   ...................................................             numer REGON - EKD    ...

Zamknij