WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACODAWCĘ WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

….                                                             ….   (pracodawca oraz jego siedziba   lub miejsce zamieszkania)                                                                                         (miejscowość data)  

 Wypowiedzenie umowy o pracę

przez pracodawcę

 

 Z dniem ….  wypowiadam Panu(i) …. umowę o pracę z dnia …. z powodu …. (podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie) Zgodnie z

terminami art. 36 Kodeksu pracy umowa rozwiąże się dnia … . Od  wypowiedzenia  umowy  służy  Panu(i)  prawo  wniesienia  odwołania  do  Sądu  Pracy  w ….                      (siedziba sądu)w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma. Przed upływem tego terminu może Pan (i) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą … .                                                                                            (siedziba komisji) …              (pieczęć i podpis pracodawcy      lub osoby działającej w jego imieniu) … (potwierdzenie odbioru – podpis pracownika i data)  * Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza.

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply