Wypowiedzenie umowy o pracę za skróconym okresem wypowiedzenia

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

……………………………………………..                                                                 …………………………………………..

(pracodawca oraz jego siedziba                                                                                                     (miejscowość, data)

lub miejsce zamieszkania)

 

 

Wypowiedzenie umowy o pracę

przez pracodawcę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

 

 

Z dniem ………………………….  wypowiadam Panu(i) …………………………………………………………………………………………………………………………………….umowę o pracę z dnia …………………………………………………………. z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, który wynosi ……………………………………………………………………………… i upłynie w dniu …………………………………………………………………………………………………………….

(wskazać długość okresu wypowiedzenia)

Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie)

Od wypowiedzenia umowy służy Panu(i) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w ………………………………………….. w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

 

 

………………………………………….

(pieczęć i podpis pracodawcy

lub osoby działającej w jego imieniu)

 

 

 

 

……………………………………………………………………………..

(potwierdzenie odbioru – podpis pracownika i data)

 

 

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply