WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ – ZWOLNIENIA GRUPOWE

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
(pieczęć pracodawcy)                                    …………………………. (miejscowość i data)
     
(numer REGON-EKD)
 
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM
Pan
…………………….     
(imię i nazwisko)

1.    Rozwiązuję z Panem umowę o pracę zawartą w dniu …………….. z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu …………. .

2. Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest:
………………………………………..
(wskazać dokładną i zgodną z prawdą przyczynę wypowiedzenia)
3. Zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90 poz. 844 ze zm.), pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna.
4. Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w … .
5. Przed upływem tego terminu może Pan złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą … .
……………………………………………………                          …………………………………………………………..
(potwierdzam odbiór,                                    (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej
data i podpis pracownika)                                     pracodawcę albo osoby upoważnionej

                                            do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply