Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism - prawo pracy, praca

WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW PRACY LUB PŁACY WZÓR

…    … (pracodawca oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania)                                                                                     (miejscowość, data)  

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy

przez pracodawcę

   Wypowiadam Panu(i) … z dniem … następujące warunki pracy i płacy wynikające z umowy o pracę zawartej dnia … a) … b) … w związku z

 … (podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie) Po upływie okresu wypowiedzenia tj. od dnia …, będą obowiązywały następujące warunki umowy: … (nowy rodzaj pracy, wynagrodzenia itp.) Pozostałe warunki nie ulegają zmianie. Jeżeli przed upływem połowy okresu dokonanego wypowiedzenia , tj. do dnia …, nie złoży Pan(i) oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków, będzie to uznane za zgodę na zaproponowane warunki. Złożenie oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków powoduje rozwiązanie stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia. Od niniejszego wypowiedzenia warunków płacy i pracy wynikających z umowy o pracę, o której mowa wyżej służy Panu(i) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w … w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.  … (pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu)  

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism - prawo pracy, praca, wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
Oświadczenie do umowy zlecenia

    ..........................................................................                                / imię i nazwisko /   .......................................................................... .......................................................................... / adres...

Zamknij