WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW PRACY LUB PŁACY WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…    … (pracodawca oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania)                                                                                     (miejscowość, data)  

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy

przez pracodawcę

   Wypowiadam Panu(i) … z dniem … następujące warunki pracy i płacy wynikające z umowy o pracę zawartej dnia … a) … b) … w związku z

 … (podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie) Po upływie okresu wypowiedzenia tj. od dnia …, będą obowiązywały następujące warunki umowy: … (nowy rodzaj pracy, wynagrodzenia itp.) Pozostałe warunki nie ulegają zmianie. Jeżeli przed upływem połowy okresu dokonanego wypowiedzenia , tj. do dnia …, nie złoży Pan(i) oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków, będzie to uznane za zgodę na zaproponowane warunki. Złożenie oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków powoduje rozwiązanie stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia. Od niniejszego wypowiedzenia warunków płacy i pracy wynikających z umowy o pracę, o której mowa wyżej służy Panu(i) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w … w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.  … (pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu)  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply