WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
UMOWA SPRZEDAŻY
 
zawarta dnia …………………………………w …………………………………………………………… pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Sprzedającym
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Kupującym.

§1

 

 

 

Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje:………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
§2
Cena sprzedaży została ustalona na:………………………………………………………………………złotych pomniejszona o zadatek w wysokości …………………………………………………………………..złotych pozostałą kwotę …………………………………………………………………………………………………złotych kupujący uiści: ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….
§3
Wydanie rzeczy nastąpi w dniu ………………………………………………………………….
§4
Sprzedający oświadcza, że na Kupującego przechodzą wszelkie prawa wynikające z …………………………………………………………………………………………..w związku czym przekazuje Kupującemu:…………………………………………………………………….
§5
Z uwagi na na gwarancję producenta strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.
§6
Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
 
………………………………………….                                               ………………………………………….
            Sprzedający:                                                                                 Kupujący:
Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply