Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

ubezpieczenia

Wzór wniosku o podjęcie działań przez Rzecznika Finansowego

…………………………………..

(miejscowość, data)

……………………………..…..

(imię i nazwisko)

………………………………….

………………………………….

(adres do korespondencji)

………………………………….

(numer telefonu)

 

Rzecznik Finansowy

Al. Jerozolimskie 87

02 – 001 Warszawa

 

Wniosek

 

W piśmie należy określić czy zwracamy się do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o zbadanie sprawy związanej z reklamacją wniesioną do podmiotu rynku finansowego, czy też o przedstawienie stanowiska w innej kwestii. Należy podać nazwę podmiotu rynku finansowego, którego sprawa dotyczy, wskazać rodzaj/nazwę produktu finansowego, numer umowy, numer szkody, numer polisy, datę zdarzenia i inne istotne dla sprawy dane. Dodatkowo wnioskodawca powinien wskazać, czego dotyczy spór z podmiotem rynku finansowego.

 

Uzasadnienie

 

Należy przedstawić w zwięzłej i krótkiej formie stan faktyczny sprawy, tzn. czego ona dotyczy, kiedy i jakie zgłoszono roszczenia, jakie działania podjął podmiot rynku finansowego i jakie zajął stanowisko w sprawie.

 

We wniosku w szczególności należy wskazać, czy:

  • wnioskodawca złożył reklamację skierowaną do podmiotu rynku finansowego, oraz czy otrzymał na nią odpowiedź (w przypadku otrzymania negatywnej odpowiedzi od podmiotu rynku finansowego należy załączyć jej kserokopie);
  • pomimo upływu terminu zakreślonego przez podmiot rynku finansowego na wykonanie czynności wynikających z uznanej reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta, podmiot ten nie dopełnił swoich zobowiązań;
  • podmiot rynku finansowego nie udzielił w obowiązującym go terminie odpowiedzi na złożoną reklamację (30 dni, a w szczególnie skomplikowanych sprawach 60 dni);
  • podmiot rynku finansowego nie dopełnił innych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. poz. 1348) (np. nie zamieścił w umowie informacji dotyczących procedury składania i rozpatrywania reklamacji, czy też nie przekazał wymaganych informacji w odpowiedzi na reklamację).

 

Osoba zwracająca się do Rzecznika Finansowego z prośbą o pomoc powinna wskazać co budzi jej sprzeciw lub wątpliwości, przedstawić dlaczego nie zgadza się ze stanowiskiem podmiotu rynku finansowego, przedstawić zarzuty oraz podać argumenty potwierdzające słuszność jej zarzutów. Wnioskodawca powinien też poinformować, które roszczenia i w jakiej wysokości zostały zaspokojone przez podmiot rynku finansowego, a które nie zostały.

 

 

 

…………………………………………………………..

(czytelny podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)

 

 

 

 

Załączniki:

należy wymienić kserokopie dokumentów dołączonych do wniosku (prosimy nie przysyłać oryginałów dokumentów)

 

 

UWAGI:

Jeżeli wnioskodawca występuje w czyimś imieniu powinien dołączyć pełnomocnictwo, które upoważnia do reprezentowania danej osoby. Przesłane pełnomocnictwo nie musi być notarialne. Wzór pełnomocnictwa znajduję się w zakładce Wzory pism

Wniosek zawierający prośbę o interwencję lub o przedstawienie stanowiska Rzecznika Finansowego należy przekazywać w formie pisemnej na wskazany adres Biura. Wnioski przekazywane na adres poczty elektronicznej powinny mieć formę skanu odręcznie podpisanego wniosku lub zawierać podpis elektroniczny.

Dane osobowe przekazane w związku ze złożeniem wniosku będą przetwarzane przez Rzecznika Finansowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w celu rozpatrzenia wniosku oraz w celach archiwalnych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

źródło: www.rf.gov.pl

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w ubezpieczenia
Odwołanie od stanowiska zakładu ubezpieczeń – nieprawidłowe zastosowanie korekt w rozliczeniu szkody całkowitej

Wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń – nieprawidłowe zastosowanie korekt przy rozliczeniu szkody całkowitej.  ...

Zamknij