Zarządzenie pracodawcy ws środków ochrony indywidualnej

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

ZARZĄDZENIE PRACODAWCY

W SPRAWIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO

 

 

w sprawie stosowania w ……………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                         (nazwa pracodawcy)

środków ochrony indywidualnej (osobistej) oraz odzieży i obuwia roboczego

 

1. Działając w porozumieniu z zakładową organizacją związkową*)/ przedstawicielami pracowników*) w celu ochrony pracowników przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku

pracy wprowadzam w……………………………………………………………………………………………………………………………

     (nazwa pracodawcy)

 

obowiązek stosowania przez pracowników na stanowiskach pracy środków ochrony indywidualnej (osobistej) oraz odzieży i obuwia roboczego, wyszczególnionych w załączonej tabeli norm przydziału.

 

2. Pracownicy otrzymają środki ochrony indywidualnej spełniające wymagania dotyczące oceny zgodności. Odzież robocza spełniająca wymogi określone w Polskich Normach jest dostarczana pracownikom zatrudnionym na takich stanowiskach pracy, na których odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu lub gdy to wynika z wymogów technologii, sanitarnych lub bhp. Odzież i środki ochrony stanowią własność pracodawcy.

 

3. Informuję, że pracownicy przystępujący do pracy bez wymaganego wyposażenia w odzież i środki ochrony nie będą dopuszczeni do wykonywania pracy i będzie to uznawane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy. Za powyższe czynię odpowiedzialnymi: brygadzistów*), mistrzów*), kierowników*).

 

4. Dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego spełniającego wymogi bhp, z wyłączeniem stanowisk pracy, na których pracownik wykonuje bezpośrednią obsługę maszyn i urządzeń lub gdy praca powoduje intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkiem chemicznym lub promieniotwórczym albo materiałami biologicznie zakaźnymi. Wykaz stanowisk pracy, na których możliwe jest używanie odzieży własnej stanowi załącznik do zarządzenia.

 

5. Pracodawca wypłaca pracownikom używającym własną odzież i obuwie robocze ekwiwalent pieniężny, rozliczany w okresach kwartalnych*), miesięcznych*) z uwzględnieniem okresu używalności oraz aktualnej ceny.

 

6. Pracodawca wypłaca ekwiwalent za pranie odzieży roboczej przez pracowników. *)

Pracodawca zapewnia pranie odzieży roboczej.*)

  

7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem …………………………………………………… r. 

 

 

Załączniki:

 – tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,

– wykaz stanowisk pracy, na których jest możliwe używanie własnej odzieży.

  

……………………………………………………                                                                      ……………………………………….

(zakładowa organizacja związkowa                                                                                  (podpis pracodawcy)

lub przedstawiciel pracowników)

 *) niepotrzebne skreślić

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply