Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…, … r.

 

Urząd Skarbowy

w …

 

 

Zobowiązanego: …

    ul. …

                                 …

 

 

 

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

 

 

 

Składam, na zasadzie art. 33 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zarzut względem braku wymagalności egzekwowanego obowiązku. Zobowiązany złożył wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji … z … r. wniosek o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia postępowania karno-skarbowego.

 

Uzasadnienie

 

Urząd Celny w … w dniu … r. wydał decyzję w sprawie wymiaru należności … .

Decyzję doręczono mi w sposób zastępczy, w konsekwencji czego … r. wysłano mi upomnienie, stosownie do treści art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W imieniu mego mocodawcy … r. złożyłem wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, dopełniając przy tym tejże czynności. Równocześnie złożyłem wniosek o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia postępowania karno-skarbowego.

Oba wnioski, jak i odwołanie, nie zostały dotychczas rozpoznane, co w myśl art. 35 § l k.p.a. winno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 2 miesięcy, w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – art. 35 § 3 k. p. a.

Wobec powyższego, egzekucja jest na obecnym etapie niedopuszczalna, albowiem brak wymagalności egzekwowanego obowiązku.

 

… (podpis)

Leave a Reply