Zastrzeżenia do projektu decyzji

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…, … r.

 

 

 

Urząd Skarbowy

w …

 

 

Strona: …

ul. …

….

 

 

 

sygn. …

 

 

Zastrzeżenia do projektu decyzji wymiarowej

 

 

Zgłaszam zastrzeżenia do przedstawionego mi w dniu wczorajszym, tj. … r. projektu decyzji wymiarowej podatku dochodowego wraz z dodatkowymi wnioskami dowodowymi.

Przede wszystkim, stosownie do brzmienia sentencji decyzji Izby Skarbowej w …. z … r., Urząd Skarbowy w … powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. Tak stanowi art. 233 § 2 ordynacji podatkowej mówiący, że organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części.

Skoro zatem Izba Skarbowa uchyliła poprzednią decyzję, to należy przypuszczać, że dokonała tego w myśl art. 233 § 2 ordynacji.

Wnoszę o:

Przeprowadzenie, w oparciu o treść art. 199 ordynacji podatkowej, dowodu z przesłuchania strony …, na okoliczność dokonania zapłaty dochodzonego podatku.

 

Przeprowadzenie rozprawy administracyjnej dla przyspieszenia i uproszczenia postępowania.

Przyjęcie za oświadczeń zagranicznych kontrahentów strony, lub wskazanie powodu, dla którego odmawia się pełnej mocy dowodowej j wymienionym oświadczeniom

 

… (podpis)

Leave a Reply