Zaświadczenie o wynagrodzeniu

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…………………………………..                                                                                                          ……………………

    (pieczątka firmowa)                                                                                                                   (miejscowość, data)

 

 

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

 

 

 

Niniejszym poświadczam, że Pan(i) ……………………………………………………………………………

zamieszkał(a) …………………………………………………………………………………………………………….

nr PESEL ………………………………………………………………………………………………………………….

jest zatrudniona w ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………na podstawie

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę)

 

zawartej na czas …………………………………………………………………………………………………………

(określony, nieokreślony, wykonywania określonej pracy, próbny)

od dnia ………………………………………………………. do dnia ………………………………………………..

na stanowisku ……………………………………………………………………………………………………………

ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem z okresu ostatnich………….  miesięcy w wysokości ………………………………………………………………………………………………………………..

(brutto, netto)

 

 

Wynagrodzenie powyższe nie podlega/podlega zajęciu w kwocie ………………….. miesięcznie

od dnia ………………………………………….. do dnia …………………………………………………………….

 

Pracownik nie znajduje/znajduje się w okresie rozwiązania/wypowiedzenia umowy o pracę.

 

 

 

                                                                                    ……………………………………………….

                                                                                             (podpis osoby uprawnionej)

 

1 Comment

Add Yours →

Leave a Reply