Zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

……………………………………, dnia ……- …….- 20….. r.

                                                                                   (miejscowość)

 

       Komisarz Wyborczy

      

        w ………………………………..

ZAWIADOMIENIE

o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i zamiarze wspólnego zgłoszenia

kandydatów na radnych*), kandydata na wójta*), burmistrza*), prezydenta miasta*).

 

Zgodnie z umową o zawarciu koalicji, niżej wymienione organy partii politycznych uprawnione do reprezentowania partii na zewnątrz, w celu:

 

– wspólnego zgłoszenia kandydatów na radnych w wyborach nowej rady*), uzupełniających*),  przedterminowych*), do Rady Gminy*), Rady Powiatu*), Sejmiku Województwa *)   ………………………………..,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (nazwa rady gminy, miasta, powiatu lub sejmiku województwa)

– wspólnego zgłoszenia kandydata w wyborach przedterminowych Wójta*), Burmistrza*), Prezydenta Miasta*) ……………………………………………………………….,

                                                                  (nazwa gminy, miasta)

zarządzonych na dzień ………- ……….-  20…….r.  utworzyły Koalicyjny Komitet Wyborczy:

Nazwa komitetu

 

 

 

 

Uwaga! Nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego partii politycznych zawiera wyrazy „koalicyjny komitet wyborczy” oraz nazwę koalicji wyborczej. Nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego może zawierać również skrót nazwy tej koalicji wyborczej.

Skrót nazwy komitetu

 

 

 

Uwaga! Podanie skrótu nazwy jest obowiązkowe. Skrót nazwy komitetu wyborczego może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 40 znaków drukarskich, wliczając spacje. Skrót nazwy koalicyjnego komitetu wyborczego może zawierać wyrazy „koalicyjny komitet wyborczy” albo skrót „KKW” i zawiera nazwę koalicji lub skrót jej nazwy. Skrót nazwy komitetu wyborczego może składać się z co najwyżej 40 znaków drukarskich, wliczając spacje

 

Adres siedziby komitetu wyborczego

Województwo

 

PowiatGmina 
Miejscowość

 

UlicaNr domu

 

Nr lokalu 
Poczta

 

Kod pocztowy  

    
Numer telefonu

 

         Numer faksu          
Adres e-mail  

 

W skład Koalicyjnego Komitetu Wyborczego wchodzą następujące partie polityczne:

L.p.

Nazwa organu partii politycznej upoważnionego do reprezentowania partii na zewnątrz

Nazwa partii

Numer ewidencyjny, pod którym partia jest wpisana do ewidencji partii politycznych

1.

2.

3.

4.

……

 

Na pełnomocnika wyborczego Koalicyjnego Komitetu Wyborczego powołano:

Imię

 

Drugie imięNazwisko 
Numer ewidencyjny PESEL

 

            
Adres

zamieszkania:

Województwo

 

PowiatGmina 
Miejscowość

 

UlicaNr domu

 

Nr lokalu 
Poczta

 

Kod pocztowy  

    
Numer telefonu

 

         Numer faksu          
Adres e-mail  

 

 

 

Na pełnomocnika finansowego Koalicyjnego Komitetu Wyborczego powołano:

Imię

 

Drugie imięNazwisko 
Numer ewidencyjny PESEL

 

            
Adres

zamieszkania:

Województwo

 

PowiatGmina 
Miejscowość

 

UlicaNr domu

 

Nr lokalu 
Poczta

 

Kod pocztowy  

    
Numer telefonu

 

         Numer faksu          
Adres e-mail  

 

 

Do zawiadomienia załącza się:

 

 

oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa,
  
 

 

oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa oraz spełnieniu warunków, o których mowa w art. 82a ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej,
  
 

 

uwierzytelnione odpisy z ewidencji partii politycznych dotyczące partii tworzących koalicję,
  
 

 
wyciągi ze statutów partii politycznych tworzących koalicję wskazujące, który organ jest upoważniony do reprezentowania każdej z partii na zewnątrz,
  
 

 

tekst umowy o zawiązaniu koalicji.

 

 

 

Pełnomocnik Wyborczy

Koalicyjnego Komitetu Wyborczego

…………………………………………………

(podpis)

 

*) niepotrzebne skreślić lub pominąć

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply