Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji społecznej lub stowarzyszenia

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

……………………………………………………., dnia  ……………………………………20….. r.

                                                                                                          (miejscowość)

 

Komisarz Wyborczy

 

w …………………………………….

 

ZAWIADOMIENIE

o utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub innej organizacji społecznej

i zamiarze zgłoszenia kandydatów na radnych*), kandydata na wójta*), burmistrza*), prezydenta miasta*)

 

Nazwa stowarzyszenia lub innej organizacji społecznej

 

 

Nazwa organu stowarzyszenia lub innej organizacji społecznej upoważnionego do reprezentowania stowarzyszenia lub innej organizacji na zewnątrz 

 

zawiadamia, że w dniu ………- ……….-  20…….r.  w celu samodzielnego zgłoszenia:

– kandydatów na radnych w wyborach nowej rady*),  uzupełniających*),  przedterminowych*), do

Rady Gminy*), Rady Powiatu*), Sejmiku Województwa *)   ………………………………………,

                                                                                                                                                                                                                                     (nazwa rady gminy, miasta, powiatu lub sejmiku województwa)

– kandydata w wyborach przedterminowych Wójta*), Burmistrza*), Prezydenta Miasta*)…………………..,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (nazwa gminy, miasta)

zarządzonych na dzień ………- ……….-  20…….r.,   został utworzony Komitet Wyborczy:

Nazwa komitetu

 

 

 

 

Uwaga! Nazwa komitetu wyborczego organizacji zawiera wyrazy „komitet wyborczy” oraz nazwę organizacji. Nazwa komitetu wyborczego organizacji może zawierać również skrót nazwy tej organizacji
Skrót nazwy komitetu 

 

Uwaga! Podanie skrótu nazwy jest obowiązkowe. Skrót nazwy komitetu wyborczego może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 40 znaków drukarskich, wliczając spacje. Skrót nazwy komitetu wyborczego organizacji może zawierać wyrazy „komitet wyborczy” albo skrót „KW” i zawiera nazwę organizacji lub skrót jej nazwy. Skrót nazwy komitetu wyborczego może składać się z co najwyżej 40 znaków drukarskich, wliczając spacje.

Adres siedziby komitetu wyborczego:

Województwo

 

PowiatGmina 
Miejscowość

 

UlicaNr domu

 

Nr lokalu 
Poczta

 

Kod pocztowy  

    
Numer telefonu

 

         Numer faksu          
Adres e-mail  

 

Stowarzyszenie/organizacja jest zarejestrowane(a) pod numerem ewidencyjnym 
w rejestrze stowarzyszeń/organizacji prowadzonym przez:

 

 

 

Na pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego powołano:

Imię

 

Drugie imięNazwisko 
Numer ewidencyjny PESEL

 

            
Adres

zamieszkania:

Województwo

 

PowiatGmina 
Miejscowość

 

UlicaNr domu

 

Nr lokalu 
Poczta

 

Kod pocztowy  

    
Numer telefonu

 

         Numer faksu          
Adres e-mail  

 

 

 

Na pełnomocnika finansowego Komitetu Wyborczego powołano:

Imię

 

Drugie imięNazwisko 
Numer ewidencyjny PESEL

 

            
Adres

zamieszkania:

Województwo

 

PowiatGmina 
Miejscowość

 

UlicaNr domu

 

Nr lokalu 
Poczta

 

Kod pocztowy  

    
Numer telefonu

 

         Numer faksu          
Adres e-mail  

 

 

 

 

Do zawiadomienia dołączono niżej wymienione załączniki:

 

 

oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa,
  
 

 

oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa oraz spełnieniu warunków, o których mowa w art. 82a ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej,
  
 

 

uwierzytelniony odpis z właściwego rejestru stowarzyszeń/organizacji społecznych,
  
 

 

wyciąg ze statutu stowarzyszenia/organizacji społecznej wskazujący, który organ jest upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz.
  

Podpis(y) osoby/osób upoważnionej(ych) do podpisywania

dokumentów w imieniu organu stowarzyszenia/organizacji

L.p.

Imię – imiona

Nazwisko

Funkcja

Podpis

1.

 

    
2.

 

    
3.

 

    
….

 

    
….

 

    

 

 

*) niepotrzebne skreślić lub pominąć

Leave a Reply