Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

……………………., dnia ……- …….- 20….. r.

 

Komisarz Wyborczy

 

w ……………………………..

 

ZAWIADOMIENIE

o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej

i zamiarze zgłoszenia kandydatów na radnych*), kandydata na wójta*), burmistrza*), prezydenta miasta*).

Nazwa partii
Nazwa organu partii politycznej upoważnionego do reprezentowania partii na zewnątrz

 

 

zawiadamia, że w dniu ………- ……….-  20…….r.  w celu samodzielnego zgłaszania:

 

– kandydatów na radnych w wyborach nowej rady*), uzupełniających*), przedterminowych*), do Rady Gminy*),

 

Rady Powiatu*) Sejmiku Województwa *) …………………………………………………………..  ,

                                                                                                                  (nazwa rady gminy, miasta, powiatu lub sejmiku województwa)

– kandydata w wyborach przedterminowych Wójta*), Burmistrza*), Prezydenta Miasta*) ……………………………….,

                                           (nazwa gminy, miasta)

zarządzonych na dzień ………- ……….-  20…….r.,  został utworzony Komitet Wyborczy:

Nazwa komitetu

Uwaga! Nazwa komitetu wyborczego partii politycznej zawiera wyrazy „komitet wyborczy” oraz nazwę partii politycznej. Nazwa komitetu wyborczego partii politycznej może zawierać również skrót nazwy tej partii.Skrót nazwy komitetu

 

Uwaga! Podanie skrótu nazwy jest obowiązkowe. Skrót nazwy komitetu wyborczego może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 40 znaków drukarskich, wliczając spacje. Skrót nazwy komitetu wyborczego partii politycznej może zawierać wyrazy „komitet wyborczy” albo skrót „KW” i zawiera nazwę partii politycznej lub skrót jej nazwy wskazany w ewidencji partii politycznych. Skrót nazwy komitetu wyborczego może składać się z co najwyżej 40 znaków drukarskich, wliczając spacje.

 

Adres siedziby komitetu wyborczego:

Województwo

PowiatGmina Miejscowość

UlicaNr domu

Nr lokalu Poczta

Kod pocztowy

    Numer telefonu

 

         Numer faksu          Adres e-mail

 

Partia polityczna wpisana jest do ewidencji partii politycznych pod numerem

 

Na pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego powołano:

Imię

Drugie imięNazwisko Numer ewidencyjny PESEL

             Adres

zamieszkania:Województwo

 PowiatGmina Miejscowość

UlicaNr domu

Nr lokalu Poczta

Kod pocztowy

    Numer telefonu

 

         Numer faksu          Adres e-mail

 

Na pełnomocnika finansowego Komitetu Wyborczego powołano:

Imię

Drugie imięNazwisko Numer ewidencyjny PESEL

             Adres

zamieszkania:Województwo

 PowiatGmina Miejscowość

UlicaNr domu

Nr lokalu Poczta

Kod pocztowy

    Numer telefonu

 

         Numer faksu          Adres e-mail

 

 

Do zawiadomienia dołączono niżej wymienione załączniki:

 

oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa,

 

oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa oraz spełnieniu warunków, o których mowa w art. 82a ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej,

 

uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych,

 

wyciąg ze statutu partii politycznej wskazujący, który organ jest upoważniony do reprezentowania partii na zewnątrz.

Podpis(y) osoby/osób upoważnionej(ych) do podpisywania

dokumentów w imieniu organu partii

L.p.

Imię – imiona

Nazwisko

Funkcja

Podpis

1.

2.

3.

….

….

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić lub pominąć

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply