Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

………………………………., dnia …… – …… – 20….. r.

 

Imię

 

Drugie imięNazwisko
Numer ewidencyjny PESEL

 

           
Adres

zamieszkania:

Województwo

 

PowiatGmina
Miejscowość

 

UlicaNr domu

 

Nr lokalu
Poczta

 

Kod pocztowy  

   

 

Komisarz Wyborczy

 

w ………………………….

ZAWIADOMIENIE

Jako Pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców zawiadamiam, że w dniu ……. – ……. – 20…..r.,  w   celu   zgłoszenia:

 

– kandydatów w wyborach  nowej  rady*),  uzupełniających*), przedterminowych*), do Rady Gminy*),

Rady Powiatu*) Sejmiku Województwa *) ……………………………………………………………………,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                       ( nazwa rady gminy, miasta, powiatu lub sejmiku województwa)

– kandydata w wyborach przedterminowych Wójta*), Burmistrza*), Prezydenta Miasta*) …………………………..,

                                                                          (nazwa gminy, miasta)

zarządzonych na dzień ………- ……….-  20…….r.,   utworzony został Komitet Wyborczy Wyborców:

 Nazwa komitetu

 

 

Uwaga! Nazwa komitetu wyborczego wyborców oprócz wyrazów „komitet wyborczy wyborców” powinna zawierać określenie odróżniające od innych komitetów

Skrót nazwy komitetu

 

 

Uwaga! Podanie skrótu nazwy jest obowiązkowe. Skrót nazwy komitetu wyborczego może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 40 znaków drukarskich, wliczając spacje Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców może zawierać wyrazy „komitet wyborczy wyborców” albo skrót „KWW” i zawiera określenie zawarte w nazwie komitetu wyborczego lub jego skrót, odróżniające od nazw i skrótów nazw innych komitetów. Skrót nazwy komitetu wyborczego może składać się z co najwyżej 40 znaków drukarskich, wliczając spacje.

Adres siedziby komitetu wyborczego:

Województwo

 

PowiatGmina 
Miejscowość

 

UlicaNr domu

 

Nr lokalu 
Poczta

 

Kod pocztowy  

    
Numer telefonu

 

         Numer faksu          
Adres e-mail  

 

Na pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego powołano:

Imię

 

Drugie imięNazwisko 
Numer ewidencyjny PESEL

 

            
Adres

zamieszkania:

Województwo

 

PowiatGmina 
Miejscowość

 

UlicaNr domu

 

Nr lokalu 
Poczta

 

Kod pocztowy  

    
Numer telefonu

 

         Numer faksu          
Adres e-mail  

 

 

Na pełnomocnika finansowego Komitetu Wyborczego powołano:

Imię

 

Drugie imięNazwisko 
Numer ewidencyjny PESEL

 

            
Adres

zamieszkania:

Województwo

 

PowiatGmina 
Miejscowość

 

UlicaNr domu

 

Nr lokalu 
Poczta

 

Kod pocztowy  

    
Numer telefonu

 

         Numer faksu          
Adres e-mail  

UWAGA ! Komitet wyborczy wyborców, który zamierza zgłosić kandydatów na radnych, kandydata na wójta, burmistrza w  gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców, nie powołuje pełnomocnika finansowego.

 

 

 

 

 

Do zawiadomienia dołączam niżej wymienione załączniki **):

 

 

 

oświadczenie o utworzeniu Komitetu Wyborczego,
  
 

 

oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa, a w przypadku komitetu wyborczego wyborców, który zamierza zgłaszać kandydatów w gminie do 20 tys. mieszkańców – oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika finansowego oraz spełnieniu warunków, o których mowa w art. 82a ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej,
  
 

 

oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa oraz o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 82a ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej,

(nie dotyczy komitetu wyborczego wyborców, który zamierza zgłaszać kandydatów na radnych lub kandydata na wójta, burmistrza w gminie do 20 tys. mieszkańców)

  
 

 

oświadczenia osób wchodzących w skład komitetu wyborczego o zapoznaniu się z treścią przepisu art. 64k Ordynacji wyborczej,
  
  

                                                                                ……………………………………………..

                                                                              (podpis)

 

 

*)    niepotrzebne skreślić lub pominąć

**)  zaznaczyć właściwe

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply