Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism - urząd skarbowy

Zażalenie na postanowienie z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności

…, … r.

 

 

Izba Skarbowa

w …

 

za pośrednictwem

Urzędu Skarbowego

… w …

 

Skarżący: …

 

 

sygn. …

 

Zażalenie na postanowienie Urzędu Skarbowego w ….

z … r. z wnioskiem o wstrzymanie wykonania egzekucji.

 

 

Na mocy art. 236 § l i art. 238 ordynacji podatkowej:

1. zaskarżam postanowienie Urzędu Skarbowego z … r. o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego

2. wnoszę o wstrzymanie wykonania egzekucji wszczętej na podstawie decyzji … z … r.

 

Uzasadnienie

 

W zaskarżonym postanowieniu Urząd Skarbowy odmówił zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec skarżącego uzasadniając to brakiem podstaw i powołując się przy tym na treść art. 56 § l ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Niewątpliwie powołując się na niniejszy przepis Urząd Skarbowy prawidłowo i w sposób dosłowny zinterpretował prawo.

Jednakże pkt l cytowanego przepisu mówi, że postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu w przypadku wstrzymania wykonania egzekucji. Tym samym wstrzymanie wykonania egzekucji przez organ nadrzędny wobec Urzędu Skarbowego spowoduje, iż spełni się przesłanka zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Składam niniejszy wniosek o wstrzymanie wykonania egzekucji, ponieważ zachodzą uzasadnione do powody takiego postępowania.

Wszczęcie egzekucji spowoduje, że na egzekucji ucierpię nie tylko ja lecz i cała moja rodzina, a w szczególności małoletnie dzieci, które nie będą miały możliwości zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb, jako, że jestem jedynym żywicielem rodziny.

Niewątpliwie istotnym jest fakt, że w przedmiotowej sprawie toczy się postępowanie przed NSA w …, które to rozstrzygnięcie mieć będzie kluczowe znaczenie dla całej sprawy.

Wobec powyższych faktów wnoszę jak na wstępie.

 

… (podpis)

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism - urząd skarbowy
SKARGA NA CZYNNOSCI KOMORNIKA

..., dnia ...  Sąd Rejonowy w ... Wydział Cywilny   Wierzyciel: ... imię i nazwisko,...

Zamknij