ZAŻALENIE POWODA NA POSTANOWIENIE O PRZEKAZANIU SPRAWY WZÓR

…………….. miejscowość i data

 

Sąd Okręgowy  w …………… Wydział Gospodarczy   za pośrednictwem, Sadu Rejonowego…………………….    Powód: . Ul. …………… Wpis do ewidencji ……………  Pozwany:  ……………. Ul. …………….   Sgn. akt ……………………..   Wartość przedmiotu  zaskarżenia: ……………….. zł.

 

Zażalenie powoda na postanowienie o przekazaniu sprawy do rozpatrzenia przez sąd w ………………..

 

Zaskarżam postanowienie sądu o przekazaniu sprawy

Sądowi Rejonowemu w …………….., doręczone w dniu ……………….. r., i wnoszę o :   Uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia i zaliczenie kosztów zażaleniowych do kosztów procesu.

  Uzasadnienie

  Sąd Rejonowy w ………………wyrokiem z dnia dniu …………… r. przekazał spór  Sądowi Rejonowemu w ……………… uzasadniając to tym, że na terenie działania sądu ……………….leży większość obiektów objętych sporem. Takie stanowisko sądu nie jest uzasadnione ponieważ o właściwości sądu decyduje siedziba pozwanego zgodnie z art. ……………. k.p.c. Pozwany ma siedzibę na terenie działania sądu ………………………, stąd wniosek jest w pełni uzasadniony.   ……………….  podpis  

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Akcesoria erotyczne Hurtowe ceny

Akcesoria erotyczne Hurtowe ceny  

Zamknij