ZAŻALENIE POWODA NA POSTANOWIENIE SĄDU WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

………, dnia ……. r.

 Sąd Okręgowy w ……………….. Wydział Gospodarczy   za pośrednictwem, Sądu Rejonowego w …………….    Powód: …………….. …………………… Wpis do ewidencji ……………………   Pozwany: ……………….. ……………………    Sgn. akt ………………  Wartość przedmiotu zaskarżenia: ………….. zł.

Zażalenie powoda na postanowienie Sadu Rejonowego

…………….. zawarte w pkt … wyroku z dnia …………… r., sgn. akt …………….

  Zaskarżam orzeczenie Sadu Rejonowego w …………… o

kosztach procesowych, zawarte w powyższym wyroku, doręczonym w dniu …………. r., i wnoszę : 1. Zmianę zaskarżonego orzeczenia o kosztach i zasadzenia od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie ……….. zł 2. Zasadzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych,  

Uzasadnienie

  Sąd Rejonowy w ……… wyrokiem z dnia ……………… r. rozstrzygnął spór o zapłatę należności za transport i z dochodzonej przez powoda kwoty ………. zł  zasądził kwotę ………… zł a koszty postępowania zniósł wzajemnie. Sąd pierwszej instancji nie uwzględnił faktu, że zasądzoną na rzecz powoda kwotę strony ustaliły w czasie sporu, dokonując wspólnie obrachunku należności za usługi transportowe. Przepis art. 100 k.p.c. stanowi, że sąd może kosztami procesu obciążyć jedną ze stron w przypadku częściowego uwzględnienia żądania pozwu, jeżeli określenie należnej sumy zależało od wzajemnego obrachunku. Wobec powyższego zażalenie jest uzasadnione.    …………………………..               podpis

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply