ZAŻALENIE POWODA NA POSTANOWIENIE SĄDU WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

… (miejscowość), … (data)

 

Sąd Okręgowy w … Wydział Gospodarczy   za pośrednictwem, Sadu Rejonowego w …   Powód: … (imię i nazwisko  … (adres) Wpis do ewidencji 123456 w … (urząd)   Pozwany:  … (nazwa firmy)       … (adres)   Sgn. akt … Wartość przedmiotu zaskarżenia: … zł.

 Zażalenie powoda na postanowienie sądu odmawiające podjęcia zawieszonego postępowania

  Zaskarżam postanowienie sądu o

odmowie podjęcia zawieszonego postępowania, doręczone w dniu … (data), i wnoszę o:  1. Uchylenie zaskarżonego orzeczenia i nadanie biegu sprawie sgn. … . 2. Zaliczenie kosztów postępowania zażaleniowego jako część kosztów postępowania.  

Uzasadnienie

 Sąd Rejonowy w … odmówił podjęcia zawieszonego postępowania w dniu …, uzasadniając to tym, że organ administracji nie udzielił jeszcze w sprawie odpowiedzi. Sąd nie uwzględnił jednak, że w przedmiotowej sprawie jest już orzeczenie Prezydenta … z … (data), wyjaśniające zaistniałą sytuację i nie ma potrzeby wydawania ponownie orzeczenia. Wobec powyższego zażalenie jest w pełni uzasadnione.

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply