Zgłoszenie działalności gopodarczej

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…….………….., dnia ………………………..

 

ZGŁOSZENIE
DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

1. Oznaczenie przedsiębiorcy: ……………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa przedsiębiorcy)
2. Oznaczenie miejsca zamieszkania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(adres przedsiębiorcy – kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr nieruchomości, nr lokalu)

3. Adres zakładu głównego/siedziby: …………………………………………………………………………………….
(adres)

4. Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):
(określenie przedmiotu działalności faktycznie podejmowanej)
1) SYMBOL:…………………………………………………………………………………………………………………..
2) SYMBOL:…………………………………………………………………………………………………………………..
3) SYMBOL:…………………………………………………………………………………………………………………..
4) SYMBOL:…………………………………………………………………………………………………………………..
5) SYMBOL:…………………………………………………………………………………………………………………..
5. Miejsce wykonywania działalności: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Data rozpoczęcia działalności: …………………………………………………………………………………………
7. Numer, data i miejsce wydania dowodu osobistego: ………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Numer ewidencyjny PESEL ……………………………………………………………………………………………..
9. Numer identyfikacji podatkowej NIP ……………………………………………………………………………….

 
……………………………………………..                               ………………………………………………….
(podpis przyjmującego zgłoszenie)                                              (podpis zgłaszającego)

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply