Zgoda osób wspólnie zamieszkujących-SDE System Dozoru Elektroniczego

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

 

…………………………… ,

dnia………………………. roku

 

 

(miejscowość)

(data)

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie

            W związku ze złożeniem przez ……………………..…………………………..……….. wniosku do Sądu

                                                                                      (imię i nazwisko skazanego/ej*)

Penitencjarnego o udzielenie zezwolenia na odbywanie przez niego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,

oświadczam(y)*, że

–        zamieszkuję(my)* wspólnie w ………………………………….., przy ul. ……….………………………………………,

                                                                  (miejscowość)                                                   (ulica, numer domu i lokalu)

i wyrażam(y)* zgodę na:

–         pozostawanie przez ……………………………………………………… , w w/w miejscu, wskazanym przez                                              (imię i nazwisko skazanego/ej*)

Sąd Penitencjarny, w wyznaczonym czasie;

–        przeprowadzanie przez upoważniony podmiot dozorujący czynności kontrolnych w miejscu naszego pobytu, polegających na sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania elektronicznego urządzenia rejestrującego oraz nadajnika.

 

 

 

…………………………………………………..…..…………………

(czytelny podpis osoby pełnoletniej – imię i nazwisko)

…………………………………………………..…..…………………

(czytelny podpis osoby pełnoletniej – imię i nazwisko)

…………………………………………………..…..…………………

(czytelny podpis osoby pełnoletniej – imię i nazwisko)

…………………………………………………..…..…………………

(czytelny podpis osoby pełnoletniej – imię i nazwisko)

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply