Zrzeczenie członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki ze wskazaniem jako następca osoby bliskiej

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Zrzeczenie członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki ze wskazaniem jako następca osoby bliskiej w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 6 statutu PZD

 

…………………………………………………..

imię i nazwisko członka PZD                                                         

……………………………………………………

adres zamieszkania

Nr działki……………………

 

Polskie Związek Działkowców

Zarząd ROD ……………………………..

w……………………………………………..

 

Zrzekam się członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki Nr…….. w ROD

im. ……………………………………..  w ………………………………..

Jednocześnie proszę o przydzielenie dotychczas użytkowanej przeze mnie

działki …………………………………………………. , która jest osobą bliską w

                                   imię i nazwisko

 

rozumieniu statutu PZD

 

……………………………………………………………… (podać stopień pokrewieństwa)

Oświadczam, że w dniu składania niniejszego zrzeczenia nie pozostaję w związku małżeńskim*

 

………………………………………

podpis

 

Wypełnia współmałżonek nie będący członkiem PZD*

 

Wyrażam zgodę na zrzeczenie się prawa użytkowania działki Nr …….. w ROD

im. …………………………………. w …………………………………….. złożone w powyższym oświadczeniu mojego współmałżonka.

…………………………………………….

imię i nazwisko

……………………………………………

podpis

 

……………………………….., dnia …………………………………..

 

*Niepotrzebne skreślić

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply